สายการบินต้นทุนต่ำส่งผลให้นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

ปัจจุบันการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นในธุรกิจการบิน จะส่งผลกระทบทางบวกต่อผู้ใช้บริการสายการบินในด้านราคาที่มีแนวโน้มถูกลงและด้านการให้บริการของสายการบินที่มีแนวโน้มดีขึ้น การแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นในธุรกิจการบินของไทยจากการเข้ามาของสายการบินในอาเซียน จะส่งผลให้ราคาตั๋วโดยสารทางอากาศมีแนวโน้มที่ถูกลง ซึ่งทำให้ประชาชนสามารถใช้บริการสายการบินและมีสายการบินให้เลือกใช้บริการมากขึ้น นอกจากส่งผลทางด้านราคาแล้ว ด้านการให้บริการของสายการบินเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยของการให้บริการภาคพื้นดินหรือแม้แต่การให้บริการบนเครื่องบินโดยสารก็ตาม จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้ใช้บริการสายการบิน

ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กสามารถเริ่มต้นลงทุนผลิตสินค้าและบริการ เพื่อเจาะกลุ่มผู้มีรายได้ระดับปานกลางได้ เนื่องจากการผลิตสินค้าและบริการเพื่อเจาะกลุ่มดังกล่าว ใช้เงินลงทุนเบื้องต้นไม่สูงมากนัก อีกทั้งฐานกลุ่มผู้มีรายได้ระดับปานกลางที่มีจำนวนมาก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถือได้ว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่เพียงพอที่ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กจะสามารถเข้าไปแสวงหาโอกาสเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดได้ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กยังสามารถใช้จุดแข็งที่สำคัญในด้านความสามารถในการตอบโจทย์ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม โดยแบ่งกลุ่มผู้มีรายได้ระดับปานกลางซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ออกเป็นเซกเมนต์ต่างๆ และเลือกผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้อีกด้วย

ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำทำให้เกิดการขยายตัวของนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆมากขึ้น โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวระดับกลางและระดับล่างที่มีงบจำกัดในการเดินทาง รวมทั้งทำให้มีการขยายตัวในกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นการส่งเสริมให้เมืองหลักในประเทศไทย เช่น เชียงใหม่และภูเก็ต รวมทั้งเมืองใหญ่อื่นๆ เป็นศูนย์กลางทางการบิน และเป็นประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ โดยนักท่องเที่ยวมีโอกาสเดินทางได้บ่อยขึ้น ซึ่งทำให้เกิดการแข่งขันในภาคธุรกิจการบินและภาคการขนส่งอื่นๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรถไฟหรือรถประจำทางทั้งในด้านราคา คุณภาพ และการบริการ ซึ่งธุรกิจต่างๆต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาประสิทธิภาพให้ดีขึ้นอันจะส่งผลดีต่อผู้บริโภคในการมีทางเลือกมากยิ่งขึ้น

Tags :